شماره کارت

بانه هوم۶۰۳۷٫۶۹۱۶.۱۲۰۷٫۴۳۳۶

به نام خالد علی پور

۵۸۹۲.۱۰۱۰.۴۴۵۵٫۸۷۴۶

به نام خالد علی پور

کولر گازی بانه

۶۱۰۴٫۳۳۷۹.۱۲۴۴٫۱۲۹۰

به نام خالد علی پور